Фото: Үндэсний ном, бичиг соёлын өдөр

Фото: Үндэсний ном, бичиг соёлын өдөр